Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Byutvikling - fast eiendom

Seksjonering - veiledninger

Reseksjonering - eierseksjonslovens §13

Anmodning om kommunens tillatelse til reseksjonering i h.h.t. eierseksjonslovens §13. Bestemmelsen omhandler ulike former for endring av eksisterende seksjoner.

Eksempler kan være:

 • Endring av formål (bruksendring)
 • opprettelse av ny seksjon fra tidligere fellesareal
 • overføring fra fellesareal til seksjon
 • overføring fra fellesareal (tomt) til naboeiendom

Følgende må innleveres/sendes Byutvikling:

 • Tegninger/kart som viser eksisterende situasjon (1 eks)
 • Skjema for seksjoneringsbegjæring (3 eks)
 • Bygningstegninger (3 eks)
 • Samtykke fra panthavere (1 eks)
 • Navneliste over leieboere (1 eks) Situasjonsplan (3 eks)
Tegninger (event. også kart) som viser eksisterende situasjon
Det er ønskelig med en beskrivelse av situasjonen før endringen. Dette kan enklest skje gjennom tegning - f. eks. kopi av tidligere seksjoneringsvedlegg - av aktuelle seksjoner.
 
Skjema for seksjoneringsbegjæring
Her må benyttes fastsatt blankett "Begjæring om oppdeling i eierseksjoner/reseksjonering" som kan lastes ned fra kommunens nettsted (for nedlasting - trykk her) eller kjøpes hos bokhandlerne. (Blankettnummer 3034/3035 - Sem og Stenersen Prokom AS).

Begjæring framsettes av styret i seksonssameiet. Det forutsettes at styrets begjæring er basert på nødvendige vedtak og beslutninger på sameiemøtet. Unntak fra denne hovedregel gjelder dersom begjæringen kun omfatter endring av seksjonens formål. Under forutsetning av sameiets godkjenning kan begjæring fremsettes av aktuell seksjons hjemmelshaver. Fullstendig oversikt over dette under punktet "oversikt over reseksjoneringsreglene".

Seksjoneringsbegjæringen inneholder også en egenerklæring. Det er viktig at alle felter fylles helt korrekt ut. Det kan være straffbart å avgi en egenerklæring med feil. Om man er usikker på noe, bør man derfor rådspørre seg på forhånd - før begjæringen underskrives.

Bygningstegninger
Kopier av bygningstegningene (kun etasjeplanene) for seksjoner/etasjer som endringen omfatter - inkl. eventuelle tilleggsdeler. Tegningene bør være i en vanlig benyttet målestokk - helst 1:100 eller 1:200. Hver enkelt tegning skal være påført registernummer (gårds- og bruks- og seksjonsnummer), adresse og etasjenummer. Tegningene bør videre dateres og påføres målestokktall.

Tegningene må være av en slik kvalitet at bruken av de enkelte rom - f.eks. "kjøkken" og "bad" - klart framgår. Grensene mellom bruksenhetene - og mellom seksjoner og fellesareal - må avmerkes. Likeså bør det angis hvilke arealer som eventuelt er tilleggsdeler - eksempelvis boder - til den enkelte seksjon. Det anbefales at markeringene skjer ved bruk av ulike farger og/eller skravur.

På hver enkelt seksjonsdel - både hoveddel og tilleggsdel - skal det påføres forslag til nye seksjonsnummer

Samtykke fra panthavere
Reseksjonering etter §13 kan bare gjennomføres etter samtykke fra alle som har tinglyst pant i de seksjonene endringen gjelder

Gebyr
For kommunens arbeide med saken kreves gebyr i medhold av eierseksjonslovens § 7, siste ledd. Ved reseksjonering vil gebyret normalt være 5 ganger rettsgebyret. Dersom det sammen med begjæringen innsendes en særskilt bekreftelse fra eiendomsmegler eller advokat, kan kommunens befaring utgå. Da reduseres gebyret til 3 ganger rettsgebyret. I begge tilfeller kommer tinglysingsgebyri tillegg. Gebyrene innkreves samlet av kommunen som da dekker tinglysingsdommerens krav. Gebyr betales etterskuddsvis etter tinglysing.

Ved betydelig endring av en seksjons areal får denne også en verdiendring. I slike tilfeller kan en påregne å betale dokumentavgift. Informasjon om verdiendringen kan sendes med de øvrige sakspapirene til kommunen. Også kalt "takst av verdiøkning", utarbeidet av eiendomsmegler eller takstmann.

Saksbehandlingen
Dersom reseksjoneringen omfatter bygningen, kan begjæring om reseksjonering først innsendes når bruksenhetene er ferdig utbygd. Dersom det skal foretas søknads- eller meldepliktige bygningsmessige endringer, må det foreligge attest fra bygningsmyndighetene som angitt i PBL § 99. Midlertidig brukstillatelse godtas.

Kommunens saksbehandling går m.a. ut på å kontrollere at angitt bruk av eiendommen er i samsvar med gjeldende reguleringsplan eller annen arealplan. Alle nye seksjoner skal ha egen inngang. Ved nye boligseksjoner skal disse ha eget kjøkken og bad/WC. Videre vil vi se til at alle fellesfunksjoner blir plassert på fellesareal og at bruksenhetene generelt får en formålstjenlig avgrensning.

Normal saksbehandlingstid i kommunen kan anslås til 3-4 uker. God kvalitet på materialet som innsendes, kan tilsi raskere samtykke. Eldre leiegårder vil bli særskilt vurdert i forhold til ønske om rehabilitering/ byfornyelse. For slike kan behandlingstiden bli noe lengere.

Etter tinglysingen
Det ene kopisettet oppbevares av tinglysingsdommeren. Original seksjoneringsbegjæring og ett komplett sett av vedleggene returneres søker via kommunen. Om ikke returadressat er angitt i begjæringen, vil dokumentene bli sendt til eier. (Tilfeldig valgt blant eierne dersom sameie.)

Sammenslåing og deling av eierseksjoner

Anmodning om kommunens tillatelse til reseksjonering i h.h.t. eierseksjonslovens §12. Bestemmelsen omhandler oppdeling eller sammenslåing av eksisterende seksjoner. Beskrevet framgangsmåte benyttes også ved full opphevelse av tidligere foretatt seksjonering.

Følgende må innleveres/ sendes Byutvikling:
 • Tegninger/kart som viser tidigere tinglyste forhold (1 eks)
 • ​Skjema for seksjoneringsbegjæring (3 eks)
 • Plantegninger som viser ny situasjon (3 eks)
 • Samtykke fra panthavere (1 eks)
 • Navneliste over beboere (1 eks)
 • Situasjonsplan (3 eks)

Tegninger (event. også kart) som viser eksisterende situasjon
Det er ønskelig med en beskrivelse av situasjonen før endringen. Dette kan enklest skje gjennom tegning - f. eks. kopi av tidligere seksjoneringsvedlegg - av aktuelle seksjoner.

Skjema for seksjoneringsbegjæring
Her må benyttes fastsatt blankett "Begjæring om oppdeling i eierseksjoner/reseksjonering" som kan lastes ned fra kommunens nettsted (for nedlasting - trykk her) eller kjøpes hos bokhandlerne. (Blankettnummer 3034/3035 - Sem og Stenersen Prokom AS).

Begjæring framsettes av seksjonen(e)s innehaver(e). Dette er den/de som er registrert som hjemmelshaver i grunnboka. Der det er flere eiere, må alle underskrive begjæringen. Ved sammenslåing må eierforholdet til seksjonene være identisk.

I enkelte tilfeller krever reseksjoneringen også samtykke fra styret eller sameiemøtet i seksjonssameiet. Sameiemøtets samtykke er nødvendig når det opprettes nye seksjoner som fører til økning av det samlede stemmetall. Styrets samtykke er påkrevet når reseksjoneringen fører til økning av fellesareal.

Seksjoneringsbegjæringen inneholder også en egenerklæring. Det er viktig at alle felter fylles helt korrekt ut. Det kan være straffbart å avgi en egenerklæring med feil. Om man er usikker på noe, bør man derfor rådspørre seg på forhånd - før begjæringen underskrives.

Tegninger
Kopier av bygningstegningene (kun etasjeplanene) for seksjoner/etasjer som endringen omfatter - inkl. eventuelle tilleggsdeler. Tegningene bør være i en vanlig benyttet målestokk - helst 1:100 eller 1:200. Hver enkelt tegning skal være påført registernummer (gårds- og bruks- og seksjonsnummer), adresse og etasjenummer. Tegningene bør videre dateres og påføres målestokktall.

Tegningene må være av en slik kvalitet at bruken av de enkelte rom - f.eks. "kjøkken" og "bad" - klart framgår. Grensene mellom bruksenhetene - og mellom seksjoner og fellesareal - må avmerkes. Likeså bør det angis hvilke arealer som eventuelt er tilleggsdeler - eksempelvis boder - til den enkelte seksjon. Det anbefales at markeringene skjer ved bruk av ulike farger og/eller skravur.

På hver enkelt seksjonsdel - både hoveddel og tilleggsdel - skal det påføres forslag til nye seksjonsnummer.

Samtykke fra panthavere
Reseksjonering etter §12 kan bare gjennomføres etter samtykke fra alle som har tinglyst pant i de seksjonene endringen gjelder. Skriv gjerne et følgebrev om det er behov for å redegjøre for forhold som ikke framgår av det øvrige materialet.

Gebyr
For kommunens arbeide med saken kreves gebyr i medhold av eierseksjonslovens § 7, siste ledd. Ved reseksjonering vil gebyret normalt være 5 ganger rettsgebyret. Dersom det sammen med begjæringen innsendes en særskilt bekreftelse fra eiendomsmegler eller advokat, kan kommunens befaring utgå. Da reduseres gebyret til 3 ganger rettsgebyret. I begge tilfeller kommer tinglysingsgebyr  i tillegg. Gebyrene innkreves samlet av kommunen som da dekker tinglysingsdommerens krav. Gebyr betales etterskuddsvis etter tinglysing.

Ved full opphevelse av eksisterende seksjonering kreves ikke gebyr for tinglysing.

Saksbehandlingen
Sammenslåing og oppdeling av boligseksjoner er i h.h.t. PBL § 93 er tiltak som krever søknad og tillatelse fra bygningsmyndighetene.

Begjæring om reseksjonering kan innsendes først når bruksenhetene er ferdig utbygd. Med dette menes at det må foreligge attest fra bygningsmyndighetene som angitt i PBL § 99. Midlertidig brukstillatelse godtas.

Kommunens saksbehandling går m.a. ut på å kontrollere at angitt bruk av eiendommen er i samsvar med gjeldende reguleringsplan eller annen arealplan. Alle seksjoner skal ha egen inngang. Ved nye boligseksjoner skal disse ha eget kjøkken og bad/WC. Videre vil vi se til at alle fellesfunksjoner blir plassert på fellesareal og at bruksenhetene generelt får en formålstjenlig avgrensning.

Normal saksbehandlingstid i kommunen kan anslås til 3-4 uker. God kvalitet på materialet som innsendes, kan tilsi raskere samtykke. Eldre leiegårder vil bli særskilt vurdert i forhold til ønske om rehabilitering/ byfornyelse. For slike kan behandlingstiden bli noe lengere.

Etter tinglysingen
Det ene kopisettet oppbevares av tinglysingsdommeren. Original seksjoneringsbegjæring og ett komplett sett av vedleggene returneres søker via kommunen. Om ikke returadressat er angitt i begjæringen, vil dokumentene bli sendt til eier. (Tilfeldig valgt blant eierne dersom sameie.)

Seksjonering av eksisterende bygning

Anmodning om kommunens tillatelse til oppretting av eierseksjoner i h.h.t. eierseksjonslovens §7 for bestående bygninger. Med dette menes bygninger som er ferdig utbygd og tatt i bruk før seksjoneringen. Følgende materiale må innleveres/sendes Byutviklingsseksjonen:
 • Skjema for seksjoneringsbegjæring (3 eks)
 • Plantegninger (3 eks)
 • Situasjonsplan (3 eks)
 • Vedtekter (1 eks)
 • Navneliste over beboere (1 eks)
Skjema for seksjoneringsbegjæring
Her må benyttes fastsatt blankett "Begjæring om oppdeling i eierseksjoner/reseksjonering" som kan lastes ned fra kommunens nettsted (for nedlasting - trykk her) kjøpes hos bokhandlerne. (Blankettnummer 3034/3035 - Sem og Stenersen Prokom AS).
 
Begjæring kan kun framsettes av eier(ne). Dette er den/de som er registrert som hjemmelshaver i grunnboka. Der det er flere eiere, må alle underskrive begjæringen. Dersom eiendommen er bortfestet, må både eier og fester underskrive.

Seksjoneringsbegjæringen inneholder også en egenerklæring. Det er viktig at alle felter fylles helt korrekt ut. Det kan være straffbart å avgi en egenerklæring med feil. Om man er usikker på noe, bør man derfor rådspørre seg på forhånd før begjæringen underskrives.

Plantegninger
Kopier av bygningstegningene (kun etasjeplanene) for alle bygninger på eiendommen. Tegningene skal dekke alle etasjer medregnet kjeller og loft, og bør være i en vanlig benyttet målestokk - helst 1:100 eller 1:200. Hver enkelt tegning skal være påført registernummer (gårds- og bruksnummer), adresse og etasjenummer. Tegningene bør videre dateres og påføres målestokktall eller være målsatt.

Tegningene må være av en slik kvalitet at bruken av de enkelte rom - f.eks. "kjøkken" og "bad" - klart framgår. Grensene mellom bruksenhetene - og mellom seksjoner og fellesareal - må avmerkes. Likeså bør det angis hvilke arealer som eventuelt er tilleggsdeler - eksempelvis boder - til den enkelte seksjon. Det anbefales at markeringene skjer ved bruk av ulike farger og/eller skravur. På hver enkelt seksjonsdel - både hoveddel og tilleggsdel - skal det påføres forslag til seksjonsnummer.

Situasjonsplan
Dette er et kart over eiendommen som skal seksjoneres. Kartet må minimum vise eiendommens grenser og alle bygninger. Det bør være datert og påført målestokktall. Det anbefales å benytte situasjonskart utarbeidet i forbindelse med byggesøknaden. Tilleggsdel i grunn må søkes oppmålt og avmerket hos kommunens geodatakontor. Det tilkommer eget gebyr for dette, avhengig av arealets størrelse

Vedtekter
Alle seksjonssameier skal ha vedtekter. Disse kan om ønskelig gjøres ganske enkle. Minstekravet er at eiendommens registerbetegnelse og antallet styremedlemmer klart skal framgå. Vedtektenes innhold er ikke gjenstand for offentlig godkjenning/kontroll, og sameiet kan fritt senere endre eller supplere disse.

Sameievedtekter eksempel 1  
Sameievedtekter eksempel 2

Navneliste over beboere
En leieboer har på visse vilkår kjøperett til leiligheten han leier på seksjoneringstidspunktet. Kommunen skal i forbindelse med seksjoneringstillatelse orientere alle leieboere om disse bestemmelsene. Det må derfor innsendes en oppdatert liste med navn og adresse til alle som leier bolig i eiendommen.

Nærmere om utarbeiding av tegninger og kart m.v.
Leieboerliste og vedtektene skal innsendes i ett eksemplar av hver. Det øvrige materialet (seksjoneringsbegjæringen, plantegningene og situasjonskartet) skal alt være i 3 like eksemplarer. Plantegninger og situasjonskart bør være fortløpende sidenummerert - eks. "Vedlegg side 1 av x", "Vedlegg side 2 av x" o.s.v..
I de fleste tilfeller vil det være mulig å innplassere en hel etasje/hele eiendommen på én A 4-side og samtidig tilfredsstille kravene til klarhet m.v. til te gningsmaterialet. Normal framgangsmåte vil da være å gjøre ferdig ett sett tegninger i sort/hvitt. Deretter tas to fotokopier, og til slutt fargelegges alle tre eksemplarene. Alternativt kan fargekopimaskin benyttes.

Dersom bygningen eller eiendommen er stor, kan det være aktuelt å lage originaltegningen i et større format som "deles opp" i A 4-sider under kopieringen. Husk at alle sider må være unikt nummerert. Kommunen ønsker i disse tilfeller å få tilsendt ett eksemplar av den hele (ikke oppdelte) tegning/kart. Skriv gjerne et følgebrev om det er behov for å redegjøre for forhold som ikke framgår av det øvrige materialet.

Gebyr
For kommunens arbeide med saken kreves gebyr i medhold av eierseksjonslovens § 7, siste ledd. Ved bestående bygning vil gebyret normalt være 5 ganger rettsgebyret. Dersom det sammen med begjæringen innsendes en særskilt bekreftelse fra eiendomsmegler eller advokat, kan kommunens befaring i de fleste tilfeller utgå. Da reduseres gebyret til 3 ganger rettsgebyret. I begge tilfeller kommer tinglysingsgebyr (1,8 ganger rettsgebyret) i tillegg. Gebyrene innkreves samlet av kommunen som da dekker tinglysingsdommerens krav. Gebyr betales etter tinglysing.

Saksbehandlingen
Begjæring kan innsendes når bruksenhetene er ferdig utbygd . Dersom det før seksjoneringen skal foretas ombyggingsarbeider som endrer antallet enheter i bygningen, må dette være fullført. Med dette menes at det må foreligge attest fra bygningsmyndighetene som angitt i PBL § 99. Midlertidig brukstillatelse godtas.
Kommunens saksbehandling går m.a. ut på å kontrollere at angitt bruk av eiendommen er i samsvar med gjeldende reguleringsplan eller annen arealplan. Dessuten må visse enkelte minimumskrav for de enkelte seksjoner være oppfylt. Alle seksjoner skal ha egen inngang. Ved boligseksjoner skal det være eget kjøkken og bad/WC. Videre vil vi se til at alle fellesfunksjoner blir plassert på fellesareal og at bruksenhetene generelt får en formålstjenlig avgrensning.
 
Normal saksbehandlingstid i kommunen kan anslås til 3-4 uker fra gebyr er betalt avhengig av klageadgang. Ved god kvalitet på materialet som innsendes, kan raskt samtykke påregnes. Eldre leiegårder vil bli særskilt vurdert i forhold til kommunens ønske om rehabilitering/byfornyelse. Dersom standarden er dårlig, kan det være aktuelt å sørge for utbedring før oppdeling skjer. For slike saker kan behandlingstiden bli noe lengere.

Etter tinglysingen
Det ene kopisettet av seksjoneringsbegjæringen oppbevares av tinglysingsdommeren. Original seksjoneringsbegjæring og ett komplett sett av vedleggene returneres søker via kommunen. Om ikke returadressat er angitt i begjæringen, vil dokumentene bli sendt til eier. (Tilfeldig valgt blant eierne dersom sameie.)

Seksjonering av nybygg

Anmodning om kommunens tillatelse til oppretting av eierseksjoner i h.h.t. eierseksjonslovens §7 for bygninger som er planlagt oppført/under oppføring. Med dette menes nybygg hvor det foreligger gyldig tillatelse.

Følgende må innleveres/sendes Byutvikling:
 • Skjema for seksjoneringsbegjæring (3 eks)
 • Plantegninger (3 eks)
 • Situasjonsplan (3 eks)
 • Vedtekter (1 eks)
Skjema for seksjoneringsbegjæring
Her må benyttes fastsatt blankett "Begjæring om oppdeling i eierseksjoner/reseksjonering" som kan lastes ned fra kommunens nettsted (for nedlasting - trykk her) eller kjøpes hos bokhandlerne. (Blankettnummer 3034/3035 - Sem og Stenersen Prokom AS). Begjæring kan kun framsettes av eier(ne). Dette er den/de som er registrert som hjemmelshaver til eiendommen. Der det er flere eiere, må alle underskrive begjæringen. Dersom eiendommen er bortfestet, må både eier og fester underskrive. Når eiendommen eies av et firma, må det framlegges dokumentasjon for fullmaktsforholdene i form av firmaattest. Denne kan maksimalt være ett år gammel.
 
Seksjoneringsbegjæringen inneholder også en egenerklæring. Det er viktig at alle felter fylles helt korrekt ut. Det kan være straffbart å avgi en egenerklæring med feil. Om man er usikker på noe, bør man derfor rådspørre seg på forhånd før begjæringen underskrives.
 
Plantegninger
Kopier av bygningstegningene (kun etasjeplanene) for alle bygninger på eiendommen. Tegningene skal dekke alle etasjer medregnet kjeller og loft, og bør være i en vanlig benyttet målestokk - helst 1:100 eller 1:200. Hver enkelt tegning skal være påført registernummer (gårds- og bruksnummer), adresse og etasjenummer. Tegningene bør videre dateres og påføres målestokktall. Tegningene må være av en slik kvalitet at bruken av de enkelte rom - f.eks. "kjøkken" og "bad" - klart framgår. Grensene mellom bruksenhetene - og mellom seksjoner og fellesareal - må avmerkes. Likeså bør det angis hvilke arealer som eventuelt er tilleggsdeler - eksempelvis boder - til den enkelte seksjon. Det anbefales at markeringene skjer ved bruk av ulike farger og/eller skravur. På hver enkelt seksjonsdel - både hoveddel og tilleggsdel - skal det påføres forslag til seksjonsnummer.
 
Situasjonsplan
Dette er et kart over eiendommen som skal seksjoneres. Kartet må som minimum vise eiendomsgrenser og alle bygninger. Det bør være datert og påført målestokktall. Det anbefales å benytte det situasjonskartet som ble utarbeidet i forbindelse med byggesøknaden.
 
Vedtekter
Alle seksjonssameier skal ha vedtekter. Disse kan om ønskelig gjøres ganske enkle. Minstekravet er at eiendommens registerbetegnelse og antallet styremedlemmer klart skal framgå. Vedtektenes innhold er ikke gjenstand for offentlig godkjenning/kontroll, og sameiet kan fritt senere endre eller supplere disse. Nærmere om utarbeiding av tegninger m.v. Vedtektene skal innsendes i ett eksemplar. Det øvrige materialet (seksjoneringsbegjæringen, plantegningene og situasjonskartet) skal alt være i tre like eksemplarer. Plantegninger og situasjonskart skal være fortløpende sidenummerert - eks. "Vedlegg side 1 av x". "Vedlegg side 2 av x" o.s.v.. I de fleste tilfeller vil det være mulig å innplassere en hel etasje/hele eiendommen på én A 4-side og samtidig tilfredsstille kravene til klarhet m.v. til tegningsmaterialet. Normal framgangsmåte vil da være å gjøre ferdig ett sett tegninger i sort/hvitt. Deretter tas to fotokopier, og til slutt fargelegges alle tre eksemplarene. Alternativt kan fargekopimaskin benyttes. Dersom bygningen eller eiendommen er stor, kan det være aktuelt å lage originaltegningen i et større fo rmat som "deles opp" i A 4-sider under kopieringen. Husk at alle sider må være unikt nummerert. Kommunen ønsker i disse tilfeller å få tilsendt ett eksemplar av den hele (ikke oppdelte) tegning/kart. Skriv gjerne et følgebrev om det er behov for å redegjøre for forhold som ikke framgår av det øvrige materialet.
 
Gebyr
For kommunens arbeide med saken kreves gebyr i medhold av eierseksjonslovens § 7, siste ledd. Ved nybygg vil gebyret normalt være tre ganger rettsgebyret. I enkelte tilfeller kan befaring være aktuelt. Da er gebyret til kommunen fem ganger rettsgebyret. I begge tilfeller kommer tinglysingsgebyr (1,8 ganger rettsgebyret) i tillegg. Gebyrene innkreves samlet av kommunen som da dekker tinglysingsdommerens krav. Gebyr må være betalt før tillatelse gis.

Saksbehandlingen
Begjæring kan innsendes før byggearbeidet er påbegynt. Det anbefales likevel at innsendingen avventes så lenge som mulig. Erfaringsmessig dukker det ofte opp ønsker om endringer av gitt rammetillatelse under detaljprosjekteringen eller oppstarten av byggearbeidet. Om seksjoneringen skjer for tidlig, vil det være vanskelig å få gjennomført slike endringsønsker. Kommunens saksbehandling går m.a. ut på å kontrollere at angitt bruk av eiendommen er i samsvar med gjeldende reguleringsplan eller annen arealplan. Videre vil vi se til at alle fellesfunksjoner blir plassert på fellesareal og at bruksenhetene generelt får en formålstjenlig avgrensning. Normal saksbehandlingstid i kommunen kan anslås til 2-3 uker fra gebyr er betalt. God kvalitet på materialet som innsendes er en forutsetning for rask saksbehandlingstid. Etter tinglysingen Det ene kopisettet oppbevares av tinglysingsdommeren. Original seksjoneringsbegjæring og ett komplett sett av vedleggene returneres søker via kommunen. Om ikke returadressat er angitt i begjæringen, vil dokumentene bli sendt til eier. (Tilfeldig valgt blant eierne dersom sameie.)

Uteareal som tilleggsdel til seksjon

Betingelser for uteareal som tilleggsdel
Til den enkelte seksjon kan det om ønskelig knyttes enerett til bruk også av de ubebygde deler av tomta. Formålet med en slik eksklusiv bruksrett kan f.eks. være areal til uteopphold eller parkering. Betingelsen er at de aktuelle arealer ikke er nødvendige til felles bruk for flere seksjonseiere. Typiske eksempler på det siste vil være adkomstveien inn til bebyggelsen; gjesteparkering; og lekeplasser. Avtale om enerett til bruk av ubebygd del av tomt må heller ikke være i strid med reguleringsplan eller betingelser stilt i byggetillatelsen. Dersom det i byggesøknaden f.eks. er vist at et bestemt areal skal være til felles uteopphold for alle beboerne, kan man ikke senere legge dette ut som tilleggsdel til kun én seksjon.

Hva betyr enerett til bruk?
Selv om ubebygd areal er lagt til én bestemt seksjon, betyr ikke dette at eieren kan disponere over dette helt fritt. Det må understrekes at det her kun er tale om en bruksrett. Eiendomsretten ligger fortsatt til sameiet som felleseie. Dette betyr at seksjonseieren ikke kan foreta noen form for utbygging - eller større utgravninger eller oppfyllinger. Innholdet i bruksretten kan som eksempel for et hageareal være begrenset til beplantning; mindre planeringer; samt anbringelse av løs platting på terreng. Seksjonseiers bruksrett er heller ikke til hinder for at øvrige seksjonseiere kan gjøre bruk av arealet ved særskilt behov. For bygningsvedlikehold kan man f.eks. ikke nekte oppsetting av stillas eller stige på arealet. Dersom det er behov for legging av nye ledninger/kabler inn til bygningen, må man også akseptere nødvendig gravearbeid.

Bestemmelse i seksjoneringsdokument eller vedtekt?
Bestemmelser om enerett til bruk av utearealer kan inntas i seksjoneringsdokumentene eller i sameiets vedtekter. Valget her vil være bestemmende for hvorledes senere endringer kan ordnes. En bruksrettsavtale - tinglyst gjennom seksjoneringsbegjæringen - kan kun endres gjennom en reseksjonering. Da kreves samtykke fra den aktuelle bruksrettshaver. Om
bestemmelsene kun inntas i vedtektene, har sameiemøtet anledning til å vedta endringer. De etterfølgende avsnitt og eksempler omhandler kun bruksrettsavtale tinglyst gjennom seksjoneringsbegjæringen.
 
Inntegning på situasjonsplan - eller særskilt måledokument?
Rekvirenten (grunneier eller seksjonseiere) kan selv tegne inn avgrensningen av utearealer som skal være tilleggsdel til seksjon. Forutsetningen er at arealet kan avgrenses av bygningsdeler eller med utmål fra slike - jfr. eierseksjonslovens § 9, 2. ledd. Grensene for de enkelte utearealer fastsettes i koordinater gjennom oppmåling av kommunen. Det blir da utarbeidet et måledokument som følger seksjonerings-begjæringen som et ekstra vedlegg. For dette arbeidet vil kommunen beregne seg et ekstra gebyr.

Oversikt over reseksjoneringsreglene

 
Typer av reseksjonering
Begjæringen må fremsettes av
Styrets samtykke er nødvendig
Sameiemøtets samtykke er nødvendig
Panthavernes samtykke nødvendig (tingl. pant)
Én seksjon deles i flere

§ 12

Seksjonseier

Nei
Ja (2/3)
Bare dersom stemme-tallet økes. Gjelder rene boligsameier. (§§ 30 f og 37, 1.ledd)
Ja (Løs erkl.)
Hvis pantefrafall må obligasjonen gis påtegning.
To eller flere seksjoner slås sammen

§ 12
De berørte seksjonseiere.
(Nytt hjemmels-forhold må avklares.)

Nei

Nei
Ja (Løs erkl.)
Prioritetskollisjoner må avklares - evt. ved påtegning på obl.
Areal i en seksjon overføres til en annen

§ 12/§ 13

De berørte seksjonseiere

Nei

Nei
Ja

(Løs erklæring))
Fellesareal utvides

§ 12
De berørte seksjonseiere
Ja
(§ 12, 2.ledd, 1.pkt)
Nei
Ja
(Løs erklæring)
(§ 12, nr. 4)
Ny(e) seksjoner opprettes av tidl. fellesareal

§ 13

Styret

-----------
Ja (2/3)

(§ 30 b)

Nei
Del av fellesareal tillegges seksjon

§ 13

Styret

-----------
Ja (2/3)

(§ 30 b)
Ja (Løs erkl.)
(Gjelder panthavere i seksjonen som utvides)
Eierbrøken endres uten arealoverføring

§ 12/§ 13
De berørte seksjonseiere

Nei

Nei
Ja
(Løs erklæring)
(§ 12, nr. 4)
Endring av formål for seksjon(er)

§ 13
Seksjonseier(ne)

Nei
Ja (2/3)

(§ 30 e)
Ja

(Løs erklæring))
Opphevelse av seksjonering

§ 12/§ 13
Samtlige seksjonseiere

-------------

-------------
Ja (Løs erklæring.)
Prioritetskollisjoner må avklares - evt. ved påtegnegning på obl.
 

Skjema - begjæring om seksjonering/reseksjonering

Skjema for begjæring om oppdeling i eierseksjoner. Skjemaet benyttes også ved endring av tidligere etablert seksjonering - såkalt reseksjonering. Finnes i pdf- og doc-format. Pdf-formatet krever Adobe Reader for nedlasting.

Les også:

Skriv ut Skriv ut |
Del denne side: