Om tverrfaglig arbeid overfor barn og unge

Forebyggende helsetjenester drifter og utvikler ulike tverrfaglig tiltak som kjennetegnes blant annet ved:
  • å involvere flere sektorer og enheter som arbeider med barn og unge og deres familier
  • å sikre tidlig tverrfaglig innsats overfor utsatte barn og unge og deres familier
  • kompetanseutvikling
  • å styrke barn og unges rett til medvirkning
  • å styrke foreldreveiledningsbanken ved Familiens Hus/implementering av anbefalte foreldreveiledningsprogrammer

Kontakt oss

Wenche Figenschow, rådgiver, Forebyggende barnevern
Telefon: 995 05 975
E-post: wenche.figenschow@tromso.kommune.no

Stakkevollan og Langnes Familiens Hus med åpen barnehage

For mer informasjon se brosjyrer, faglige beskrivelser, aktuelle tilbud, se Familiens Hus

SE MEG - Forebygging og psykisk helse i barnehager

I 2017 er følgende barnehager inne i Arbeidsmodellen; Guovssahas manaidgardi (Samisk barnehage), Kroken, Sjømannsbyen, Skjelnan, Charlottenlund, Skogstua, Kvamstykket og Domkirken. Arbeidsmodellen har en turnus på tre år. 

Kommunepsykologene Bente Ødegård, Evelyn Johnsen og Elisabeth Ovanger Barrett har utarbeidet undervisningsprogrammet " SE MEG - om forebygging og psykisk helse i barnehagen".

Fire undervisningsmoduler
Modul 1) Utvikling, tilknytning og tidlig samspill
Modul 2) Risiko og beskyttelsesfaktorer
Modul 3) Pyskisk helse i barnehagen
Modul 4) Den nødvendige samtalen

Observasjon i samarbeid med tverrfaglig observasjon-og drøftingsteam forutsetter informert samtykke fra foresatte. Teamet består av fagpersoner fra Forebyggende helsetjenste, PPT og Barneverntjenesten.

SE MEG - forebygging av psykisk helse i barnehagen - Arbeidsmodell - Tidlig innsats overfor barn i barnehagen

Kontaktpersoner
Rådgiver forebyggende barnevern, Avdeling for oppvekst og utdanning, Wenche Figenschow  
Barnehagefaglig rådgiver, Avdeling for oppvekst og utdanning, Tina Berntsen Hole

Barn og unges rett til medvirkning på lokalsamfunnsnivå

Prosjektet er finansiert via skjønnsmidler (Sjumilssteget). Dette er et  tverrfaglig basert arbeid  i kommunen med Bydelsrådet Nordøya om å sikre barn og unges representasjon i bydelsrådets arbeid. Det arbeides ut fra anbefalte metoder fra Barneombudet. De kommunale aktørene er Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett, Stakkevollan fritidsklubb, Tvibit, Forebyggende helsetjeneste, Stakkevollan og Grønåsen skole ved elevrådslærere og elevrådene.

Prosjektet er forankret i kommunens Sjumilssteganalyse for å styrke barn og unges rett til medbestemmelse, Steg 1 av de sju stegene. Høsten 2013 ble det arrangert innspillkonferanse i samarbeid mellom Tvibit, Fritid, Avdeling for næring, kultur og idrett, Bydelsrådet, elevrådet og ledelsen ved Stakkevollan skole. Det ble arrangert prosjektkurs ( januar - februar 2014) i regi av Tvibit, Fritid, elevråd og ledelse ved Stakkevollan skole.

Formålet er at barn unge skal bidra med sine synspukter og kompetanse om lokalsamfunnet og oppvekstmiljø inn i Bydelsrådet på nordøya. Målgruppen er også barn og unge med interesse for å lære seg prosjektarbeid. Forprosjekteringen ble gjennomført i Byrådsavdeling for utdanning/ Forebyggende helsetjenester inntil forankret i drift i Avdeling for næring, kultur og idrett ved Fritid. I 2014 ble samarbeidsavtale mellom Tromsø kommune ved leder av Fritid og Bydelsrådet på nordøya underskrevet. Saken ble behandlet politisk (orienteringssak)  i Utdanning - kultur og idrettskommiten høsten 2014. For mer informasjon om prosjektarbeidet og samarbeidsavtale, kan prosjektrapporten lastes ned. Se lengere ned på siden.

For mer informasjon kontakt
Wenche Figenschow (rådgiver forebyggende barnevern, Avdeling for utdanning)
Jonny Røsok Hanssen (leder av Fritid, Kultur og idrett)
Svein-Age Fredriksen (Bydelsrådet Nordøya)

Prosjektrapport samarbeidsavtale Bydelsrådet nordøya og Fritid
Sjumilssteget - satsing på barn og unge
Reportasje i Innblikk, Innspillkonferanse

Utstyrssentral

NAV Tromsø (prosjekteier), Forebyggende helsetjenester og næring kultur og idrett har samarbeidet om etablering av Utstyrssentral for gratis utleie av aktivitetsutstyr til barn og unge. Formålet er å sikre inkludering og sosial utjevning for familier som sliter med barnefattigdom.

Prosjektet er finansiert av statlige barnefattigdomsmidler. Det er skrevet samarbeidsavtale mellom enhetsledere for Forebyggende helsetjenester, Avdeling for kultur og idrett og NAV Tromsø.

Tiltaket driftes av Fritid. Dersom du ønsker å låne utstyr finner du informasjon under Utlån av friluftsutstyr

Prosjektet "Fattigdom i barnefamilier"
Tromsø kommune har satt seg som mål å forebygge og redusere barnefattigdom. Som del av dette arbeidet har kommunen i januar 2015 startet opp prosjektet «Fattigdom i barnefamilier». Målet med prosjektet er å forbedre det sosiale og forebyggende arbeidet i kommunen. Det skal gjøred ved å forbedre eksisterende arbeidsmåter og tjenester, utvikle nye tiltak og tilbud, og jobbe for bedre samhandling mellom enhetene i kommunen som møter barnefamilier i sin arbeidshverdag.
 
Prosjektet vil særlig vektlegge barn og unges behov, men også arbeide for å utvikle metoder for økt selvhjulpenhet og mestring blant foreldrene. Kommunen har fått tilskudd fra Arbeids- og velferdsdirektoratet (via Fylkesmannen) til prosjektet. Prosjektet er planlagt treårig, men er avhengig av tilskudd fra Fylkesmannen, som gis for ett år om gangen.
 
Dersom du har spørsmål om prosjektet spesielt eller barnefattigdom generelt, kan du ta kontakt med prosjektleder v/NAV Tromsø janne.wilhelmsen@nav.no

ICDP

ICDP trenere i Tromsø kommune er
Koordinator for Familens Hus/Foreldreveiledningsbanken Line Moldestad
Rådgiver forebyggende barnevern, Avdeling for utdanning Wenche Figenschow
Fagleder Aina Sofie Bjørkli Johansen, Kvamstykket barnehage, Aina Sofie Bjørkli Johansen 
Fagleder Rita Theodorsen, Sjømannsbyen barnehage,  rita.theodorsen@tromso.kommune.no

ICDP standard (International child development program ) implemneteres i samarbeid med BUFdir
ICDP minoritet implementeres i samarbeid med Bufdir.

Implementeringen er forankret i eget planverk i Avdeling for utdanning. For mer informasjon om gjennomføring - se Gjennomførsingplan ICDP høst 2017 - vår 2018
For mer generell informasjon se ICDP Norge

Vold i nære relasjoner

Samarbeidsnettverk Vold i nære relasjoner

Planer og rapporter

Rådgiver forebyggende barnevern er kommunens Sjumilsstegkoordinator og har koordinert arbeidet med Sjumilssteganalysene i 2009 og 2012.
Her finner du Kommuneanalysen 2012

Prosjektrapporter
Gården som arena for tidlig tverrfaglig innsats overfor barn og unge (Prosjektet er avsluttet)
Planverktøy Åpen barnehage (Prosjektet er avsluttet)
Ung og inkludert (Prosjektet er avsluttet)
TeaterTirsdagTorsdag (Prosjektet er avsluttet)

Høringsplaner
Vedtatte planer