Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Eiendomsinformasjon

På denne siden finner du utfyllende informasjon og tilleggsinformasjon til Eiendomsrapporten som kan bestilles fra Tromsø kommune.

Hva er Eiendomsrapporten?
På grunnlag av tilgjengelig kartdata og ved bruk av geografiske analyseverktøy, lages det en rapport med eiendomsopplysninger for en eiendom. Rapporten produseres maskinelt og gir opplysninger om:
 • Gjeldende planer for eiendommen
 • Pågående planer på eller i nærheten
 • Om eiendommen er berørt av Fortettingsområdet
 • Om eiendommen er berørt av Hensynssoner
Opplysningene i eiendomsrapporten henger nøye sammen med tilgjengelighet og kvalitet på dataen. All data er heller ikke tilgjengelig for eiendomsrapporten. Det anbefales derfor at man henter ytterlig informasjon om eiendommen lengre ned på denne siden.

Eksempel på Eiendomsrapport

Bestill eiendomsinformasjon

Tromsø kommune får mange henvendelser etter ulike kart, planopplysninger, koordinater på eiendomsgrenser, bygningstegninger, ferdigattester og etter en rekke andre opplysninger om en eiendom.

For at Tromsø kommune skal håndtere disse henvendelsene på en sikker og rask måte, har vi tatt i bruk Ambita infoland sin automatiserte leveringsportal. Dette er en betalingstjeneste, men betyr at opplysningene som leveres har høy kvalitet, leveringstiden er 15-20 minutter og det er mulig å bestille hele døgnet.

Opplysninger som kan bestilles
 • Situasjonskartpakken (kartpakke m/naboliste for bruk i byggesøknad)
 • Meglerpakker (kartpakke for eiendomsmeglere ved kjøp/salg av eiendom)
Enkeltprodukter som kan bestilles (flere av disse inngår i pakkene overfor)
 • Eiendomsrapport (Analyse av eiendommen)
 • Martikkelkart (Eiendomskart med koordinater)
 • Matrikkelrapport (Bokdelen fra eiendomsregisteret)
 • Planopplysninger
 • Pågående planarbeid
 • Naboliste
 • Grunnkart
 • Basiskart i vektorformat
 • Bygningstegninger og andre arkivdokumenter

Du kan lese nærmere om disse produktene og andre produkter som kan bestilles i infoland.no

Her bestiller duinfoland.no

Slik bestiller du
1. Skriv inn Tromsø i feltet for kommune/poststed
2. Skriv inn gårds- og bruksnummer på eiendommen du skal bestille på (eller adresse)
3. Trykk på vis produkter og produktlisten kommer opp
4. Velg produktet du ønsker, legg i handlekurvern
5. Du må oppgi epostadresse når du bestiller
6. Betaling skjer ved bruk av kredittkort (om du ikke har kundeavtale med Ambita)

D 8SfsARgXAvLQAAAABJRU 5ErkJggg==

Levering:
Epostadresse må oppgis ved bestilling, da produktene blir levert til denne. Det står nærmere om leveringstid i infoland.

Pris:
Står oppgitt i infoland

Spørsmål:
Ta kontakt med kundeservice hos infoland om du trenger bistand for å bestille.
Supporttelefon for kunder: 24 13 35 50
E-post: support@ambita.com

Arealplaner registrert på eiendommen

Planopplysninger i eiendomsrapporten
En arealplan gir regler for hvordan arealene innenfor et område kan brukes eller hva slags bebyggelse som kan tillates. Det finnes ulike typer arealplaner: Kommuneplan, Kommunedelplan og Reguleringsplan/Bebyggelsesplaner. For alle planer er tilhørende plankart og planbestemmelser sentrale dokumenter. En eiendom kan være berør av flere arealplaner. Eiendomsrapporten lister opp alle arealplaner som er gjeldende for en eiendom.

I noen tilfeller kan arealplaner som kun tangerer eiedommen vises i utlistingen. Dette er planer som normal ikke har betydning for arealbruken på eiendommen. Sjekk derfor nærmere i kommunens digitale planarkiv for å se nærmere på plansituasjonene for eiendommen når flere arealplaner listes opp.

w 8 nfE 9ZKUbfQAAAABJRU 5ErkJggg==
Utsnitt fra en eiendomsrapport: Registrerte arealplaner på en eiendommen

Hva er regelen når flere arealplanerplaner gjelder på eiendommen?
Dersom flere planer gjelder på eiendommen kan alle ha betydning ved at de supplerer og utfylle hverandre. Er eiendommen omfattet av en eldre reguleringsplan vil kommuneplanen kunne ha nyere bestemmelser som erstatter noen av bestemmelsene i den eldre reguleringsplanen. Dersom det er motstrid mellom to planer, er sammenhengen mellom disse at nyest plan går foran eldre plan, med mindre annet er fastsatt i den nyeste planen.

Eiendomsrapporten gir ikke alle detaljerte opplysninger fra arealplanene. Mer informasjon om angitte planer kan hentes i Tromsø kommunes digitale planarkiv.

Pågående arealplanarbeid

Eiendomsrapporten oppgir om det pågår/ikke pågår planarbeid på eller i nærheten av eiendommen. Med "nærheten" menes innenfor en radius på ca. 300 meter utenfor eiendomgrensens ytterpunkter. Med pågående planarbeid menes at det er startet arbeid med en kommuneplan eller en reguleringsplan for et område. Opplysninger om pågående planarbeid forutsetter at kommunen har mottatt kunngjøring om dette.

JqAX 28Fzowk 79jsiB 0Cb 8UXht 0a 4nzY 5OKAXAQAAgB 8T 0IsAAAAAACAL 6EUAAAAAAJAF 9CIAAAAAAMgCehEAAAAAAGQBvQgAAAAAALKAXgQAAAAAAFlALwIAAAAAgCygFwEAAAAAQBbQiwAAAAAAIAvoRQAAAAAAkAX 0IgAAAAAAyAJ 6EQAAAAAAZAG 9CAAAAAAAsoBeBAAAAAAAWUAvAgAAAACALKAXAQAAAABAFtCLAAAAAAAgC hFAAAAAACQxf 8BultFg 4rl 0XkAAAAASUVORK 5CYII=
Utsnitt fra en eiendomrapport: Pågående planarbeid

Mer informasjon om pågående reguleringsplaner finner du under Plandata Tromsø kommune.

Fortettingsområde

Fortettingsområde
Eiendomsrapporten gir svar på om eiendommen er innenfor fortettingsområde eller ikke. Fortettingsområde er områder i byområdet og bynære soner som kommuneplanens arealdel har avsatt til fortetting av boliger. Innenfor fortettingsområdet er det regler som gir muligheter for forhøyet tomteutnyttelse og etablering av flere boenheter.

LqhUXgA 9D oAAAAASUVORK 5CYII=
Utsnitt fra Eiendomsrapport: Fortettingsområde

Temakart fortetting

Vedtakstidspunktet for reguleringsplan/kommuneplan
Vedtakstidspunktet for gjeldende reguleringsplan/bebyggelsesplan har blant annet betydning hvorvidt fortettingsbestemmelsene får betydning og om de kommer til anvendelse ved behandling av bygge- og delesaker. Dersom vedtakstidspunktet for planen er før 1.1.1988 vil fortettingsbestemmelene kunne komme til anvendelse. Er planen nyere enn denne dato, kommer reglene ikke til anvendelse. Sjekk nærmere i planbestemmelsene til kommuneplanens arealdel hvilke andre bestemmelser som gjelder i fortettingsområdet.

Berøringsgrad
Dersom eiendomsrapporten registrerer at eiendommen ligger innenfor fortettingsområdet, vil berøringsgraden ha betydnig hvorvidt eiendommen er definert innenfor fortettingsomådet. Sjekk derfor temakart fortetting hvorvidt eiendommen er innenfor fortettingsområdet.

Hensynssoner

Hensynssoner
En eiendom kan være berørt av hensynssoner. Disse kan være avsatt i arealplaner eller gjennom annen kartlegging. Hensynssoner kan ha betydning for bruken av arealene og for behandling av saker etter plan- og bygningsloven. I eiendomsrapporten oppgis hensynssoner som eiendommen er berørt av, så fremst kommunen har kartdata over disse.

Hensynssoner angitt i arealplaner
Informasjon om hensynssoner avsatt i arealplaner (kommuneplaner og reguleringsplaner) finnes i plankart og bestemmelser til den enkelte plan.

wdmBC 9iRzemjgAAAABJRU 5ErkJggg==
Utsnitt fra Eiendomsrapport: Hensynssoner registrert i arealplaner

Kart over arealplaner og tilhørende hensynssoner

Andre hensynssoner
AYdVK 2elC 8bMAAAAAElFTkSuQmCC
Utsnitt fra Eiendomsrapport: Andre hensynssoner

Nedfor er det listet opp flere kartklienter til en rekke andre hensyssoner og tema relatert til samfunnsikkerhet. Nærmere informasjon om hensyn og restriksjoner knyttet til disse hensynssonene står i planbestemmelsene til kommuneplanens arealdel.

Kart over støysoner og forurensing

Kart med tema relatert til samfunnsikkerhet (skredfare, flomfare, kvikkleire, mm.)

Kart  med tema fra Riksantikvaren (Brannvernsoner, kulturminner, vern og SEFRAK)

Kulturminner

Eiendomsrapporten oppgir ikke opplysninger om registrerte kulturminner på eiendommen. Dette på grunn av tilgjengelighet på data.

Her finner du nærmere ut om eiendommen er berørt av fredning og vern.

Vern av bygninger, anlegg og andre kulturminner kan skje etter:
 • Fredning etter kulturminneloven
 • Vern gjennom plan- og bygningsloven (Vil da fremkomme i reguleringsplan/kommuneplan)
Sjekk status for din eiendom på Kart med tema fra Riksantikvaren

Se eiendom

Sjekk om eiendommen er vernet i reguleringsplan/kommuneplan på Digitalt planarkiv

Om du har du spørsmål om kulturminner og vern, ta kontakt med Tromsø kommune på telefon 77 79 00 00 eller epost postmottak@tromso.kommune.no

Naturbase

I Naturbasen fra Miljødirektoratet kan man finne informasjon om utvalgte natur- og friluftsområder. Dette kan være nyttig informasjon for blant annet kommunale planleggere, konsulenter, grunneiere og lokalt reiseliv. Eiendomsrapporten gir ikke opplysninger fra Naturbasen.

I Naturbasen kan man blant sjekke ut om eiendommer og områder er berørt av:
 • Viktige arter
 • Viktige naturyper
 • Verneområde
 • Sikra friluftsområde
 • Inngrepsfrie naturområder
Sjekk nærmere status:
Kart med tema natur og miljø (kartdata hentet fra Naturbasen til Miljødirektoratet).

Les også:

Skriv ut Skriv ut |
Del denne side: