Prosjektkontoret ivaretar Tromsø kommunes byggherrerolle når kommunen er oppfører av bygg til egen virksomhet. Vår oppgave er å gjennomføre de kommunale byggeprosjektene på vegne av kommunens enheter og med brukermedvirkning fra disse. De siste årene har Prosjektkontoret årlig foretatt investeringer for gjennomsnittlig 1.000 mill. kroner.
  • Utredningsarbeid: bistå bestillerenhet i deres arbeid med utarbeiding av arealramme, funksjonsbeskrivelser og kostnadskalkyler slik at det kan fremmes politisk sak til vedtak om bygging. 
  • Gjennomføring av byggeprosjektene med ordinær prosjektledelse for gjennomføring med de funksjonskrav og, areal- og kostnadsrammer som er gitt i politisk vedtak og på en slik måte at både bygg og byggesak er i h.h.t. gjeldende lover og regler. 
Prosjektkontoret ledes av Frank Nilsen
Telefon: 909 12 032

Byggeprosjekter

Vi jobber også med Sommerlyst barneboliger, Normalhall Storelva, Ersfjordbotn- og Selnes skole samt distriktsbarnehager.

Se alle kommunens prosjekter her