Kommuneoverlegen er kommunens medisinskfaglige rådgiver og offentlig helsemyndighet etter helselovgivningen. Kommuneoverlegen koordinerer, tilrettelegger og leder det samfunnsmedisinske arbeidet i kommunen.

For å bistå kommuneoverlegen i arbeidet er det flere kommunale overleger i samfunnsmedisinske deltidsstillinger på områdene smittevern, akuttmedisin/legevakt, sosialmedisin og psykisk helse.

Kontakt

Kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen
Telefon: 415 54 834
E-post

Besøksadresse: Rådhuset, Rådhusgata 2, 9299 Tromsø
Postadresse: Kommuneoverlegen, Rådhuset, Postboks 6900 Langnes, 9299 Tromsø

Ferieplan / fraværsoversikt for Overlegegruppa sommeren 2018
 
Overlegene i Tromsø kommune har ingen pålagt beredskap. Likevel tilstreber vi å ha et system som gjør at viktige funksjoner, spesielt innen smittevern, miljørettet helsevern og beredskap dekkes kontinuerlig. I tillegg kommer funksjoner som faglige rådgivere.
 
Sommeren 2018 vil vi ha minst èn overlege tilgjengelig hver uke. Ved behov for hjelp fra en overlege må man først sjekke om denne er på ferie. Dette står oppført på ferielista under. Dersom vedkommende er på ferie kontaktes den personen som er oppført som ”ferievikar” på det aktuelle tidspunktet. Denne ”ferievikaren” vil håndtere saken og eventuelt kontakte den ferierende overlegen for rådgiving ved behov.
 
Ferie-/fraværsoversikt:
 
  Juni Juli Juli Juli Juli August August August
 uke 26 27 28 29 30 31 32 33
Kathrine Kristoffersen X X X X      
Inger Hilde Trandem           X X
Mikal Tønsaas    X  X X X      
 
 Oversikt over ”ferievikarer” 
 
  Uke ferievikar
Juni 26 Inger Hilde Trandem og Mikal Tønsås
Juli 27 Inger Hilde Trandem
  28 Inger Hilde Trandem
  29 Inger Hilde Trandem
  30 Inger Hilde Trandem (og Kathrine Kristoffersen 26-27.07)
Aug 31 Kathrine Kristoffersen og Mikal Tønsås
  32 Kathrine Kristoffersen og Mikal Tønsås
  33 Kathrine Kristoffersen og Mikal Tønsås
 
Kathrine Kristoffersen, kommuneoverlege                                  
Tlf 41554834
Mikal Tønsaas, kommuneoverlege smittevern og miljørettet helsevern
Tlf 92619701
Inger Hilde Trandem, Overlege sosialmedisin                                        
Tlf 48 09 95 18


 

Arbeidsområder

Bekymringsmelding til kommuneoverlegen

Er du bekymret for helsen til noen?

Det kan være en nabo som fremstår som dement. Ellers kanskje leieboeren virker å være psykisk syk. Vanligvis vil de som er syke selv søke hjelp. Men av og til er det personer som av forskjellige årsaker ikke ønsker hjelp eller ser behovet for hjelp. Da kan det være greit å få gitt en bekymringsmelding.

Dersom man vet hvem som er fastlegen til den antatt syke er det beste å sende bekymringsmeldingen rett dit. Hvis man ikke vet hvem fastlegen er, er det mulig å sende en bekymringsmelding til kommuneoverlegen (ved hast, se siste avsnitt). Kommuneoverlegen vil da vurdere henvendelsen og videresende til fastlegen, hjemmetjenesten eller eventuelt andre. En slik bekymringsmelding må inneholde navnet på den dere er bekymret for, dersom mulig fødselsdato, og gjerne også adresse.

NB: Bekymringsmeldinger bør bli sendt på vanlig post. Dette for å sikre at sensitive opplysninger blir håndtert på riktig måte, samt at meldingen havner på vår arbeidsliste, og ikke en enkeltpersons innboks.
 
Adresse: Kommuneoverlegen, Tromsø kommune, Postboks 6900, 9299 Tromsø

Kommuneoverlegen har taushetsplikt og opplysningene vil bli unntatt offentligheten. Det er samtidig viktig å være klar over at bekymringsmeldingen vil havne i journalen til den det gjelder, og vil kunne bli lest av den antatt syke.

NB: Hva du bør gjøre er avhengig av hvordan du oppfatter hastegraden i situasjonen. Ved behov for akutt helsehjelp må man ringe nødnummer 113. Ellers kan du ringe fastlegen (dagtid) eller legevakta (kveld eller ved ukjent fastlege) dersom det ikke er en nødsituasjon men det likevel haster. Dersom du er bekymret på grunn av at vedkommende har uttrykt selvmordstanker bør du ringe legevakta. Telefon til legevakta: 116 117.

Dersom man mistenker at noe kriminelt har skjedd, eller at noen er savnet eller død må man ringe til politiet, nødnummer 112 eller 02800. 

Last ned rutinen i avsnittet under.

Dødsattest/ Legeerklæring ved dødsfall

Det er mange som har spørsmål om dokumentasjon i forbindelse med at en pårørende dør. Denne artikkelen skal forsøke å beskrive hvordan systemet knyttet til legeerklæring ved dødsfall fungerer og hvilke muligheter man har til å få ut nødvendig dokumentasjon.
 
Når en person dør vil det være behov for en legeerklæring ved dødsfall. Denne erklæringen utstedes av den lege som det er mest naturlig skal utføre denne oppgaven. Det vil som oftest være sykehjemslege, legevaktslege eller lege på sykehuset. Denne erklæringen vil bli sendt til Tingretten.

Tingretten registrerer erklæringen og sikrer at vedkommende blir erklært som død i folkeregisteret. Deretter sendes erklæringen videre til kommuneoverlege som kvalitetssikrer selve utfyllingen før den blir sendt til SSB og blir registert i dødsårsaksregisteret.

Dersom pårørende har behov for en attest som dokumenterer at vedkommende er død, for eksempel til bank eller forsikringsselskap, kan Tingretten kontaktes. Disse vil da utstede "Erklæring på dødsfall".

Dersom meldingen skal sendes utenlands kan det være behov for både notariusbekreftelse og apostillestempel. Tingretten kan stemple med Notarius Publicus-stempel og fylkesmannen kan stemple med apostillestempel. Hva det er behov for av stempel varierer med hvilket land attesten skal brukes. I Norden holder det med Notarius Publicus-stempel. Kontakt vedkommende lands ambassade for å få mer informasjon.

Dersom det er behov for helseopplysninger knyttet til dødsfallet må den behandlende instans før døden kontaktes. Etter pasientens død er "nærmeste pårørende" gitt rett til innsyn i journal om ikke "særlige grunner" taler mot dette, jf. pasientrettighetslovens § 5-1 femte ledd og helsepersonellovens § 24 annet ledd.

Overlege akuttmedisin - Legevakt

Overlege for akuttmedisin skal medvirke til at de som til enhver tid oppholder seg i Tromsø kommune får adekvate legevakttjenester. Overlegen skal være medisinskfaglig rådgiver og formidle kunnskap om akuttmedisin og legevakttjenester til kommunens administrasjon, politikere og befolkningen for øvrig.

Overlege akuttmedisin: Lise Zimowski Johansen
Telefon: 776 29 540

E-post

Legevakta

Overlege sosialmedisin

Området sosialmedisin er delegert fra kommuneoverlegen. Overlegen skal bidra til forståelse for hvordan sosiale forhold virker inn på helse- og sykdomsforhold og bidra til utvikling av helsetjenester til vanskeligstilte grupper, særlig rusmisbrukere. Overlegen skal være medisinskfaglig rådgiver og formidle kunnskap fra det sosialmedisinske felt til kommunens administrasjon, politikere og befolkningen for øvrig. Overlege sosialmedisin er kommuneoverlegens faste stedfortreder ved fravær.

Overlege sosialmedisin: Inger Hilde Trandem
Telefon: 480 99 518

Smittevernoverlege

Smittevernlegen er lokal helsemyndighet etter lov om vern mot smittsomme sykdommer og ellers medisinskfaglige rådgiver for kommunen. I situasjoner der det har oppstatt situasjoner med smittsomme sykdommer vil smittevernlegen lede arbeidet med håndtering av situasjonen. Smittevernlegen er ansvarlig for utarbeidelse og oppdatering av smittevernplanen i kommunen.

Smittevernlegen skal ellers formidle kunnskap om smittevern til kommunens administrasjon, politikere og befolkningen for øvrig.

Smittevernoverlege: Mikal Tønsaas
Telefon: 926 19 701