Fakta om barnehagen

Skjelnan barnehage er en av totalt fem barnehager i enheten Fastlandet Nord barnehager. Barnehagen består av fire avdelinger. Barnehagens godkjente leke- og oppholdsareal er 244,8 m2 I henhold til bemanningsnormen har barnehagen en grunnbemanning på 4 pedagoger og 8 fagarbeidere/assistenter. Det er adkomst for både bil og buss (rute 20 og rute 450) til barnehagen.

Barnehagens fokusområder

Barnehagen har to fokusområder dette barnehageåret:
«Språk og språkarbeid» og «Sosial og emosjonell  kompetanse».  Disse fokusområdene
ble valgt på bakgrunn av ståstedsanalysen, foreldreundersøkelsen, 10 faktor, foreldremedvirkning og tildelte prosjektmidler.
Vi er nå inn i andre året på prosjektet  «Et godt språkmiljø for alle barn»
Barnehagen er også med i «Se meg», et program fortidlig innsats med fokus på barns psykiske helse.

Fokusområde 1: Språk og Språkarbeid
MÅL
Et godt språkmiljø for alle barn.

Fokus området 2: Sosial og Emosjonell kompetanse
MÅL
Barna skal utvikle sosial og emosjonell kompetanse for å mestre sammenhengene de møter både som individ og i fellesskap.

Handlingsplan mot mobbing
Planens målsetting er å skape et godt læringsmiljø i barnehagen. I tillegg inneholder den strategier for hvordan vi skal forebygge, avdekke og håndtere mobbesituasjoner.
For mer informasjon, se under Våre planer.
 

Samarbeid med foreldrene

Foreldrene er våre viktigste samarbeidspartnere. Et godt samarbeid er avgjørende for kvaliteten i vårt arbeid med barna. Gjennom foreldresamtaler, foreldremøter, samarbeidsutvalg og i den daglige kontakten legger vi vekt på gjensidig utveksling av informasjon og medvirkning i hverdagen.

Foreldresamtaler: Vi inviterer til to foreldresamtaler pr år, en på høsten og en på våren, ellers etter behov. I denne samtalen har vi fokus på  barnets trivsel og utvikling.

Punkter til foreldresamtalen: Foreldresamtaler i barnehagen.pdf

Foreldremøter:  Vi inviterer til foreldremøte i september/oktober. For nye foreldre avholdes i tillegg et eget møte i mai/juni  hvor målet er å legge til rette for en god oppstart. 

Ved behov tilrettelegger vi møter og samtaler med tolk slik at alle skal få best mulig tilgang til å gi og få informasjon.

Samarbeidsutvalg (SU): Samarbeidsutvalget er det formelle organet som skal sikre  et godt samarbeid mellom foreldrene og barnehagen. Alle barnehager skal ha et samarbeidsutvalg (jf. § 4 lov om barnehager). Samarbeidsutvalget er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget skal godkjenne årsplanen og uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold. Samarbeidsutvalget består av 2 representanter fra  foreldrene og 2 representanter fra de ansatte i barnehagen. Fagleder er sekretær. Foreldrerepresentantene  blir valgt på foreldremøte/foreldrerådsmøte.

 

Våre planer